+380 (96) 937 36 36

Стратегія Росту

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою. Він — офіційна пропозиція фізичним чи юридичним особам (далі — «Замовник»)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ТЕРМІНИ 
1.1. Даний Договір є публічним договором (надалі іменується – Договір) відповідно до статей 633, 634, 641 Цивільного кодексу України, Закону України «Про електронну комерцію», а особа, що здійснює акцепт даної оферти стає Замовником відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України, статті 11 Закону України «Про електронну комерцію». 

1.2. Відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України даний Договір також вважається договором приєднання, оскільки його умови визначені Виконавцем і можуть бути прийняті будь-якою особою лише шляхом приєднання до запропонованого Договору в цілому. Договір вважається укладеним з моменту прийняття Замовником пропозиції про укладення Договору (акцепт). 

1.3. Вчинення Замовником дій, що засвідчують його бажання укласти Договір, під якими у тексті цього Договору розуміється  оплата  Послуг Виконавця згідно умов цього Договору, підтверджує факт повного і безумовного прийняття (акцепт) Замовником умов цього Договору, без будь-яких зауважень, відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України. 

1.4. Письмовий текст цього Договору може бути роздрукований Замовником самостійно з офіційного веб-сайту Виконавця   https://strategiya.com.ua/dog.docx

Договір публічної оферти про надання послуг на комплексний маркетинговий супровід 

1. Терміни та визначення Справжні терміни вживаються в такому значенні тільки для цього Договору і не можуть тлумачитися інакше стосовно робіт, що виконуються за цим Договором. 1.1. Послуги по просуванню – всі дії Виконавця, в тому числі  надання комерційної реклами, в межах цього Договору, спрямовані на залучення потенційних покупців для Замовника. 

1.2. Канали просування - будь-які канали передачі і поширення інформації, за допомогою яких Замовник повідомляє і переконує, а також нагадує про товари, послуги, бренд, ідеї, що впливають на потенційних покупців. 

1.3. Лід (Lead)- під «Лідом» маються на увазі контакти (номер телефону, e-mail і т. д.) або звернення потенційного клієнта, відповідного цільової аудиторії Замовника і виявив інтереса до придбання продуктів або послуг того чи іншого характеру. Цей інтерес може бути виражений у вигляді заповненої анкети, заявки потенційного клієнта, запиті зворотного дзвінка. Як приклади можна привести реєстрацію на сайті рекламодавця; оформлення заказу; завантаження маркетингових матеріалів; установка додатків; залучення в розсилку. 

1.4. Лідогенерація - маркетингова тактика, спрямована на пошук потенційних клієнтів з метою мотивування їх на цільову дію та отриманя їх контактних даних. 

1.5. Лід-магніт (Lead Magnet) - це цінна і безкоштовна пропозиція для потенційного клієнта, яку він може отримати в обмін на вчинення цільової дії. 

1.6. URL - адреса замовника – будь-яка Інтернет-адреса, що включає в себе повне доменне ім'я Замовника: domen.ua (не залежно від протоколів і інших елементів URL – адреси). 

1.7. Пошукова система - Google (основне доменне ім'я - www.google.com.ua), Yahoo (основне доменне ім'я - www.yahoo.com), Bing (основне доменне ім'я - www.bing.com) і всі інші пошукові системи, що фіксуються як такі лічильником Google Analytics 4. Під «Пошукової системою» далі, якщо інше прямо не обумовлено, розуміється як кожна окрема пошукова система з перерахованих вище, так і всі вони разом. 

1.8. Перша сторінка - Інтернет-сторінка Пошукової системи, що містить 10 (десять) перших пошукових результатів на запит користувача Інтернету (з урахуванням регіонального алгоритму видачі). 

1.9. Ключові слова - слова і фрази, узгоджені Сторонами з метою використання їх для залученню клієнтів на сайт Замовника. Під «Ключовими словами» далі, якщо інше прямо не обумовлено, розуміються як кожне окреме ключове слово або фраза так і всі вони разом. 

1.10. Соціальні мережі (мається на увазі соціальні мережі в Інтернеті) – Інтернет ресурси, які об’єднують спільноти користувачів для соціальних взаємодій, спілкування, обміну інформацією. Наприклад Facebook, You Tube, Instagram, tiktok. 

1.11. Контент - зміст сторінки Інтернет ресурсу або її частки, що включає тексти, графіку, інші об'єкти, а також програмний код (html-верстку); 

1.12. Контент план - план розміщення створених завчасно повідомлень (постів) Замовника для соціальних мереж Замовника на певний строк. 

1.13.   Рекламна кампанія  - сукупність заходів щодо розміщення Реклами в мережі Інтернет. 

1.14. Рекламна мета - мета, яку ви вибрали для кампанії. Мета відображає, чого ви хочете домогтися за допомогою реклами https://www.facebook.com/business/help/197976123664242 

1.15. Назва кампанії - назва рекламної кампанії в звітах. Кампанія включає групи оголошень і окремі рекламні оголошення. 

1.16. Плейсмент - місця на яких може показуватися реклама  https://www.facebook.com/business/help/965529646866485 

1.17. Система - програмне забезпечення «Система управління сайтами CMS.»  

1.18. Сайт – сукупність програмного забезпечення «Система управління сайтами CMS.», бази даних і будь-якої іншої інформації. Може містити графічну, текстову, аудіо-, відео-, а також іншу інформацію, записану і читану за допомогою Системи. Сайт доступний за унікальним електронною адресою або його буквеному позначенню. 

1.19. Хостинговий майданчик - апаратно-програмний комплекс, доступ до якого надається третьою стороною (хостингом) для розміщення та підтримки сайту в мережі Інтернет. 

1.20. Збірка Сайту - роботи по створенню сайту на основі Технічного завдання та затвердженого Дизайну. Збірка Сайту включає програмування, обробку текстових, графічних і інших Інформаційних матеріалів (наданих Замовником та / або спеціально створюваних Виконавцем), наповнення сайту Інформаційними матеріалами, тестування Сайту (з метою перевірки коректності його відтворення різними програмами, призначеними для перегляду сайтів), підготовку супровідної документації. 

1.21. Дизайн (Дизайн-концепція) Сайту - унікальне графічне оформлення Сайту і способи подання інформації. 

1.22. Технічне завдання - документ, який створюється Виконавцем відповідно до побажань Клієнта, що оформляється як Додаток до цього Договору. Після його затвердження і підписання Сторонами Технічне завдання стає невід'ємною частиною цього Договору. У Технічному завданні описуються: - завдання, мета проекту; - вимоги до дизайну; - технологічні вимоги; - версія і комплектація Системи; - інформаційні матеріали, документи та інші відомості, необхідні Виконавцю для належного виконання зобов'язань за цим Договором, включаючи обсяг такої інформації і відомостей, порядок і термін їх надання Замовником; - інші дані, які Сторони вважатимуть необхідними вказати. 

1.23. Інформаційні матеріали - текстові, графічні, аудіо-, відео-, фото-, а також інші матеріали на різних носіях (електронних, паперових і ін.), Необхідні Виконавцю для розробки дизайну сайту. Інформаційні матеріали надаються Замовником. Факт надання Інформаційних матеріалів фіксується Актом прийому-передачі Інформаційних матеріалів, що підписується Сторонами. 

1.24. Об'єкти, які охороняються авторським правом - відповідно до законодавства України в створюваному Сайті та контенті присутні наступні об'єкти, що охороняються законодавством про інтелектуальну власність: - комп'ютерні програми; - бази даних; - літературні письмові твори публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті); - музичні твори з текстом і без тексту; - аудіовізуальні твори; - анімаційні твори; - твори художньої творчості; - фотографії і фотографічні твори і твори, одержані способами, аналогічними фотографії; - ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, твори, які стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності; У створюваному Сайті можуть бути присутні не всі об'єкти, зазначені в цьому пункті, а так само можуть бути присутніми об'єкти авторського і суміжних прав, які не вказані в цьому пункті 

2. Предмет Договору 

2.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання власними силами, у строки та в порядку передбаченому цим Договором, надати послуги на комплексний маркетинговий супровід  Замовника з метою залучення потенційних покупців для Замовника, в наступному порядку: 

2.1.1. Провести підготовчу роботу, здійснивши аналітичні та інші дослідження з метою розробки стратегії просування. 

2.1.2. Надати та узгодити з Замовником стратегічний план просування його послуг.  

2.1.3. Для забезпечення реалізації надання послуг, у міру необхідності розробляти і створювати Інтернет-ресурси - сайти, цільові сторінки, цільові акції, акаунти в соціальних мережах, авто-воронки залучення клієнтів. 

2.1.4. Провести пошукову оптимізацію сайтів Замовника 

2.1.5. Щомісяця, в період дії цього Договору, створювати контент-план, узгоджувати його з Замовником і виконувати передбачені ним роботи. 

2.1.6. Виконавець зобов'язується у міру необхідності надавати додаткові суміжні послуги, такі як створення відео-продуктів, зображень контенту, здійснювати пряме мовлення в соціальних мережах. 

2.2. Повний перелік робіт, їх вартість та строки  виконання визначаються у Додатках, які є невід’ємною частиною цього Договору. 

2.3. Замовник, в свою чергу, зобов'язується прийняти роботи, виконані Виконавцем в порядку встановленому цим Договором та оплатити їх. 

3. Обов'язки сторін 

3.1 Виконавець зобов'язаний: 

3.1.1. Створити робочу групу по проекту Замовника; 

3.1.2. Якісно і в передбачені цим Договором терміни виконувати роботи, передбачені цим Договором. 

3.1.3. Своєчасно надавати Замовнику доступ до результатів робіт за умови виконання Замовником зобов'язань по відношенню до Виконавця відповідно до умов цього Договору. 

3.1.4. На вимогу Замовника інформувати його про хід робіт. 

3.2 Замовник зобов'язаний: 

3.2.1. Своєчасно, в передбачені цим Договором терміни, і в повному обсязі оплачувати роботи Виконавця. 

3.2.2. Надавати повну інформацію, що відповідає дійсності щодо предмета цього Договору. 

3.2.3. Своєчасно за власною ініціативою надавати Виконавцю Інформаційні матеріали, всю інформацію, документи та інші відомості, необхідні Виконавцю для належного виконання зобов'язань за цим Договором. 

3.2.4. Призначити зі свого боку відповідальну особу, надавши їй наступні повноваження:  
- збір і надання Інформаційних матеріалів; 
- представлення інтересів Замовника в узгодженні робочих питань;  
У разі якщо Замовник здійснює заміну відповідальної особи, він зобов'язаний повідомити про це Виконавця в письмовій формі на ​електронну адресу rob@strategiya.com.ua  не пізніше, ніж за 2 (два) робочих дні до дати початку здійснення повноважень, зазначених у цьому пункті, новою відповідальною особою. Повідомлення про зміну відповідальної особи повинна містити прізвище, ім'я та по батькові нової відповідальної особи, його посаду, телефон та адресу електронної пошти (e-mail). 

3.2.4. цоьго Договору або не узгоджені Сторонами. В іншому випадку Виконавець має право призупинити роботи по Договору, або виставити Замовнику додатковий рахунок за втручання в процес третьої особи. Сума рахунку обговорюється сторонами окремо, але НЕ може бути менше 10% від суми справжнього Договору. 

3.2.5. Не вмішувати в процес третіх осіб, які не зазначені в п. 

3.2.6. Здійснювати приймання виконаних Виконавцем робіт в терміни установлені цим Договором. 

4. Вартість робіт і порядок взаєморозрахунків Сторін 

4.1. Вартість робіт за цим Договором складається з суми вартості всіх робіт зазначених в усіх Додатках до цього Договору. 

4.2. Порядок оплати робіт: 

4.2.1. Порядок оплати кожного виду робіт визначена в окремих Додатках до цього Договору по кожному виду робіт. 

4.2.2. Замовник здійснює попередню оплату Виконавцю в розмірі 100% суми бюджета кожної рекламної кампанії в узгоджених з Замовником каналах просування визначених у окремих Додатках до цього Договору, в термін 3 (трьох) робочих днів з дати узгодження плану проведення кожної рекламної кампанії з Замовником. 

4.2.3. Замовник здійснює оплату Виконавцю вартості робіт по наданню додаткових сумужних послуг в розмірі і на умовах зазначених в окремих Додатках до цього Договору. 

4.3. Всі платежі в рамках даного Договору вважаються оплачені однією Стороною та отриманими іншою Стороною в день, коли сума платежу зараховується на рахунок Сторони що їх отримує. 

4.4. У випадку, коли неможливість виконання Послуг виникла за обставинами, за які жодна із сторін не відповідає, Замовник відшкодовує Виконавцю фактично понесені ним витрати. 

5. Здача-приймання робіт 

5.1. Після завершення кожного етапу робіт по цьому Договору, Виконавець надсилає Звіт про виконані роботи та їх результати в електронній формі Замовнику. 

5.2. Форму звітності по кожному виду робіт Сторони узгоджують між собою в електронній формі. 

5.3. Звітний період визначений Сторонами, складає 1 (один) місяць, що починає відлік від дати початку виконання робіт. По окремим видах робіт звітний період може бути змінений, що фіксується в окремих Додатках, які є невід’ємною частиною цього Договору. 

5.4. Звітний період і терміни виконання окремих видів робіт може бути подовжено, якщо Замовник затримує надання інформації та матеріалів необхідних для виконання цих робіт, на час затримки. 

5.5. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання звіту за період або звіту за окремий вид робіт, що вказані в окремих Додатках, Замовник в електронній або письмовій формі приймає Звіт або надсилає свої зауваження Виконавцю. 

5.6. Якщо протягом 5 (п'яти) робочих днів Замовник не надає Виконавцю мотивовану письмову відмову від приймання Звіту, Звіт вважається прийнятим, роботи за звітний період або за окремий вид робіт по окремому Додатку вважаються виконані в повному обсязі, а їх результати задовільними.

6. Відповідальність Сторін 

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором винна Сторона несе відповідальність в обсязі вимоги (претензії або позову), письмово пред'явленої і документально підтвердженої іншою Стороною, відповідно до підстав, зазначених у Договорі, або відповідно до законодавства України. 

6.2. Розмір вимоги (претензії або позову) НЕ може перевищувати суми фактично отриманої передоплати за даним Договором.

6.3. Застосування штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за цим Договором. 

6.4. Виконавець не несе відповідальності по претензіям Замовника до якості доступу інформації Замовника, пов'язаних з якістю функціонування мереж інтернет-провайдерів, з функціонуванням абонентського обладнання і іншими обставинами, що знаходяться поза компетенцією Виконавця. 

6.5. Виконавець не несе відповідальності ні за яких обставин за будь-яку втрачену вигоду, збитки, моральну шкоду, збитки та шкоду, завдану будь кому, в результаті використання інтернет ресурсів в соціальних мережах, втрати інформації і іншого, якщо не буде доведено умисел Виконавця в заподіянні вище вказаних наслідків. 

6.6. Замовник гарантує: що Інформаційні матеріали надаються відповідно до умов даного Договору, і не обтяжені вимогами третіх осіб; що Замовник є власником виключних прав на Інформаційні матеріали та / або володіє всіма необхідними дозволами від авторів та інших правовласників щодо об'єктів інтелектуальної власності, і об'єктів , що входять до складу творів, а також щодо первинних творів (у разі, якщо твір є переробкою і / або перекладом), причому такі дозволи ніяким чином не повинні обмежувати прав Виконавця або ускладнювати використання твору Виконавцем відповідно до цього Договору. 

6.7. У разі пред'явлення Виконавцю претензій або позовів з приводу порушення ним авторських і / або суміжних прав третіх осіб у зв'язку з використанням Інформаційних матеріалів, наданих Замовником, на виконання умов цього Договору, Замовник зобов'язується врегулювати такі претензії або вжити інших необхідних заходів, що виключають виникнення витрат та збитків у Виконавця. А в разі виникнення витрат і збитків у Виконавця, відшкодувати їх в повному обсязі. 

6.8. При ненаданні або простроченні термінів надання Замовником Інформаційних матеріалів, необхідних Виконавцю для виконання робіт, Виконавець має право за своїм вибором: - Направити на адресу Замовника повідомлення про збільшення термінів на надання Інформаційних матеріалів із зазначенням нових термінів на їх надання. 
- Здійснити дії, спрямовані на узгодження з Замовником змін умов виконання робіт за цим Договором, їх вартість і терміни. У разі досягнення згоди між Сторонами щодо умов виконання робіт відповідно до цього пункту, Сторони підписують додаткову угоду до цього Договору.

7. Форс мажор 

7.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань згідно з цим Договором, якщо невиконання буде наслідком обставин непереборної сили, таких, як повінь, пожежа, землетрус та інші стихійні лиха, війна або військові дії, дії державних органів, що виникли для Сторін після укладення Договору та не залежать від волі Сторін.

7.2. Якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання зобов'язань у термін, встановлений цим Договором, то термін пропорційно відсувається на час дії відповідних обставин. 

7.3. Сторона, яка в зв'язку з виникненням форс-мажорних обставин не може виконати свої зобов'язання, повинна не пізніше 15 (п'ятнадцяти) днів з моменту їх настання в письмовій формі повідомити про це іншу Сторону, а також про передбачуваний термін дії і припинення обставин непереборної сили. 

7.4. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє відповідну Сторону права посилатися на обставини непереборної сили як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань за цим договором. Належним доказом будуть служити свідоцтва уповноважених державних органів. 

7.5. Якщо зазначені обставини триватимуть понад два місяці, будь-яка зі Сторін має право розірвати повністю або частково цей Договір. Збитки, що виникли внаслідок таких обставин, не відшкодовуються.

8. Термін дії і порядок розірвання Договору 

8.1. Цей Договір діє з моменту (дати) його підписання, зазначеної на початку цього Договору, до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором. 

8.2. Сторони погоджуються, що в разі припинення дії цього Договору за будь-якої підстави, пункт  9.1. цього Договору буде продовжувати діяти як окремий договір між Замовником та Виконавцем, укладений в день укладення цього Договору і виділений з тексту цього Договору, і що дія зазначених домовленостей про конфіденційність триватиме безстроково. 

8.3. Сторони мають право достроково розірвати цей Договір в порядку і на підставах, передбачених цим Договором та Цивільним Кодексом України. 

8.4. Замовник має право відмовитися від  Договору в цілому або в частині виконання окремих видів робіт, попередивши про це Виконавця в письмовій формі не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів, які обчислюються з дня отримання Виконавцем повідомлення про відмову. Надані послуги підлягають оплаті в повному обсязі згідно з Договором. 

8.5. Якщо Замовник порушує умови в частині пунктів 4.2.1., 4.2.2. та 4.2.3.  Договору, то Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку, утримавши з забезпечувального платежу суму фактично виконаних робіт. 

8.6. У разі дострокового розірвання даного Договору внаслідок порушення Замовником зобов'язань за цим Договором або за ініціативою самого Замовника, останній зобов'язується в термін 5 (п'яти) робочих днів сплатити фактично виконані Виконавцем роботи за цим Договором. 

8.7. При виникненні між Сторонами спорів, Сторони вживатимуть всіх заходів до вирішення таких спорів шляхом переговорів між собою. 

8.8. У випадку неможливості вирішення спору шляхом переговорів, він підлягає розгляду у відповідному суді за місцем знаходження Виконавця відповідно до чинного законодавства.

9. Інші умови 

9.1. Сторони визнають будь-яку інформацію, що стосується укладення і змісту цього Договору, включаючи будь-які Додатки і доповнення до нього, комерційною таємницею і зобов'язуються суворо зберігати конфіденційний характер такої інформації, не розголошуючи її третім особам без попередньої письмової на те згоди іншої Сторони, за винятком випадків, коли це необхідно для цілей Договору або для розкриття відповідним державним органам у випадках, визначених законом. Зазначене положення не стосується до загальновідомої або загальнодоступної інформації. 

9.2. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору мають юридичну силу лише в разі їх письмового оформлення із зазначенням дати і підписами уповноважених представників Сторін. 

9.3. При зміні юридичного статусу, адреси, банківського рахунку Сторона, у якої відбулися такі зміни, зобов'язана повідомити іншу Сторону протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати такої зміни письмово, електронною поштою, з кур'єром або рекомендованим листом з повідомленням про вручення. До отримання такого повідомлення всі операції, зроблені за колишніми реквізитами, вважаються належним чином виконаними. 

9.4. З дати набрання чинності цей Договір припиняє будь-які угоди по предмету цього Договору або аналогічні йому (включаючи попередню укладенню цього Договору листування по його предмету), що мають місце між Сторонами. 

9.5. Контактними e-mail адресом з боку Виконавця  вважаються rob@strategiya.com.ua. Листи, надіслані з даних e-mail адресів, вважаються поданими уповноваженими представниками сторін і можуть служити доказами в судовому розгляді. 

9.6. У цьому Договорі, якщо інше прямо не випливає з контексту: 
- Посилання на «статті» і «пункти» є посилання на статті та пункти цього Договору 
- Заголовки Статей наведені виключно для зручності і не повинні прийматися до уваги при тлумаченні цього Договору 
- Всі Додатки до цього Договору, є невід'ємними частинами цього Договору 

9.7. Правовідносини Сторін за цим Договором визначаються і регулюються відповідно до чинного законодавства України. 

9.8. У разі, якщо будь-яке з положень цього Договору виявиться недійсним в силу закону, воно буде вважатися вилученим з цього Договору, а інші положення цього Договору збережуть свою силу. 

9.9. Цей Договір складений українською мовою в 2-х (двох) автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.


Виконавець
ФОП Зосько Сергій Станіславович 
Поштова адреса: Україна, 08400, Київська обл.,  Бориспільський р-н,  
місто Переяслав, вул. Чернишевського, будинок 22 
тел. 0969373636 
IBAN - UA523220010000026004320026367 
ЄДРПОУ - 2906123111